Masculien en Feminien als aanduiders voor potentie en vorm

mannelijk en vrouwelijkMannelijke en vrouwelijke energie is mateloos interessant… en glad terrein.

In relatie tot gender thema’s, seksualiteit en relaties zijn er nogal wat opvattingen over typisch mannelijk of vrouwelijk gedrag, behorend bij de vorm man of vrouw. Voorbij gender zie je onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk ook overal. Het zijn de twee basis kwaliteiten van ons hele bestaan. Soms in samenwerking, soms in conflict. Het is magnetisme en afstoting tussen twee polariteiten van energie.

Het onderscheid tussen masculien en feminien, helpt mij om de werking van energie te vertalen in mogelijkheden, obstructies, beïnvloeding en versnelling. Andere termen om deze twee polen te beschrijven zijn donker en licht, chaos en orde, yin en yang, plus en min, beweging en stilstand. Alle verschijnselen op het fysieke, mentale en emotionele niveau dragen deze polariteiten in zich en met een beestje basisbegrip zijn ze direct te herkennen.

Het onderscheid tussen vrouwelijk en mannelijk bestaat ook op niet-materieel, energetisch niveau en is voor iedereen waarneembaar. De moeilijkheid op het energetische niveau is het multidimensionale karakter van energie waardoor de compleetheid van je waarneming zich lastiger laat beschrijven. Daarom gebruiken we metaforen, beelden of schema’s om complexe energetische verschijnselen mentaal te bevatten.

De twee kwaliteiten worden binnen de wetenschap uitvoerig bestudeerd maar als wetmatigheid en balanszoekende polen dringen ze nauwelijks door tot ons wereldbeeld. Alsof het leven gescheiden functioneert van de wetenschappelijke wereld.


Kwaliteit en essentie van energie

De energie die ik waarneem heeft behalve een betekenisvolle essentie ook altijd een kwaliteit die je kunt beschrijven in vorm, richting, beweging en vaak een fase ten opzichte van start en beoogde finish.  Essentie en kwaliteit kun je tezamen een informatieveld noemen dat meer of minder complex is opgebouwd. Veranderingen in de kwaliteit van een energieveld veroorzaken altijd vervolgreacties om het veld weer te balanceren. Dit heeft als gevolg dat er steeds weer nieuwe mogelijkheden tot groei en verbinding ontstaan en dat beweging continu is.

In waargenomen energie kun je bovendien bijna altijd een van de drie meest zuivere essenties van liefde, schoonheid of wijsheid vaststellen.  Essenties zijn te beschrijven als een volledige eenheid tussen de ‘mannelijke’ en ‘vrouwelijke’ pool van de oorspronkelijke energie.

Zelfs in (heel) lelijke uitingsvormen is deze oorspronkelijke essentie te herkennen. Verlangen naar harmonie (schoonheid) kan leiden tot uitsluiting en vernietiging van alles wat harmonie mogelijk kan bedreigen. Het verlangen naar verbinden, zodat leren en groei kan plaatsvinden (liefde), leidt regelmatig tot verstikking en autoriteit; ‘ik weet wat goed voor jou is’.

Alle energie beweegt van of naar een volledige circulatie van energie tussen de twee polen. Een volmaakte kringloop is zelfvoorzienend en voelt als genoeg, als eenheid. Zolang de eenheid er niet is, is er dualiteit. Dualiteit, of magnetisme, zorgt voor de verscheidenheid aan uitingsvormen van de twee energetische kwaliteiten.


Energie met een vrouwelijke kwaliteit

Zoals het er voor mij uitziet, is de pure vrouwelijke ‘kwaliteit’ van energie een opgaande en divergerende spiraal die ontstaat vanuit de vorm; een kernpunt in tijd en plaats. De beweging ontwikkeld zich vanuit de vorm richting de niet-vorm, de leegte. Leegte als in ‘ruimte’. De vorm, of het kernpunt, is de grootst mogelijke concentratie van energie, de mannelijke manifestatie. Dit ‘mannelijke vertrekpunt’ houdt o.a. in dat de kwaliteit van vrouwelijke energie (de combinatie van vorm, richting en beweging) in staat is om op te tillen, te verruimen, te verbinden en te bevrijden. Uitdrukkelijk niet abstraheren want dat is vaak een aspect van selecteren; een kenmerk van de mannelijke pool.

Vrouwelijke energie bezet de beschikbare, lege ruimte en vult deze in met zichzelf. Ontvangende energie waardoor een veld, of ruimte, steeds verder opent. Een ruimte is zoals de stilte in een gesprek, de stille aanwezigheid van een luisteraar, het uitblijven van een oordeel waardoor een actie kan doorgaan, en meer fysiek de ruimte in huis waar je jezelf kunt ervaren.

Door het openen van een veld, neemt de beweging van vrouwelijke energie de omgeving verder in zich op en daarmee valt begrenzing weg. Andere energievelden (informatie velden) kunnen zich zo aan elkaar koppelen. Iets wordt opgenomen in een steeds groter geheel en daardoor bevrijd van zichzelf, van begrenzing en van beperking. En daarmee ook van herleidbaarheid, herkenbaarheid en identiteit.

Vrouwelijke kwaliteit is een beweging vanuit orde terug naar chaos, terug naar de ongevormde potentie van waaruit alles weer mogelijk is. Van waaruit nieuwe vormen kunnen starten en nieuwe combinaties mogelijk zijn. De vrouwelijke kwaliteit van energie is vergelijkbaar met de bevrijding van de beperking. De ultieme essentie van ‘het vrouwelijke’ is bewegen richting ruimte. In ruimte is verbinding, overgave en samenvloeien met context mogelijk. In ruimte kun je opgaan en verdwijnen. Als gevolg daarvan is vernieuwing mogelijk. Het is de kwaliteit van aantrekken en inclusie. Iets gaat op in iets groters en verdwijnt waardoor weer nieuwe creatie mogelijk is.

Met andere woorden; de vrouwelijke kwaliteit werkt toe naar het opheffen van de delen. Het afgescheidene gaat op in het geheel.

Als gevolg van deze werking kun je het vrouwelijke ook omschrijven als magnetisch, als aantrekking en als weerstandsloos, of weerloos, in wat het aantrekt en in zich opneemt. In pure zin heeft deze kracht geen onderscheidingsvermogen of oordeel en dat maakt de vrouwelijke kwaliteit kwetsbaar en voedend tegelijk. Voedend voor energie die zich wil ontladen, uitrusten, ontspannen en overgeven. Kwetsbaar voor dat wat het schade wil toebrengen en zich niet overgeeft aan het geheel.

Het constante verlangen naar de vereniging van energie, maakt dat de vrouwelijke kwaliteit ook leidt tot chaos, vertraging, onduidelijkheid, woekering, aanpassing, afhankelijkheid, grenzeloosheid, gebrek aan standpunt en onderdanigheid etc.

‘Gelukkig’ is energie binnen welk systeem dan ook, altijd op zoek naar balans. De vrouwelijke kwaliteit wordt in balans gehouden door de mannelijke kwaliteit in de vorm van bescherming, een ‘holding’, een standpunt, houvast, een begrenzing, een structuur of een uitsluiting.


Energie met een mannelijke kwaliteit

Energie, of een systeem, met een overwegend mannelijke kwaliteit heeft een tegenovergestelde combinatie van vorm, richting en beweging. Mannelijke energie ziet er voor mij uit als een neerwaartse, convergerende spiraal. Elke fase dwingt tot verdere uitsluiting, tot preciezere afstemming richting het beoogde punt, de uiteindelijke vorm.

Tijdens de convergerende beweging wordt potentie steeds verder vastgezet in vorm en worden verbindingen losgekoppeld zodat mogelijkheden worden uitgesloten. Het is een proces van opsluiting van potentie in vorm. Energie, potentie, die voornamelijk bewogen wordt door de mannelijke kwaliteit werkt toe naar een herkenbaar, begrensd en te lokaliseren punt.

In deze mannelijke pool zie je verschijningsvormen als focus, resultaatgericht, meetbaar, zichtbaar, detectie, vergelijkbaar en toetsbaar, identificatie en wens tot perfectie. Stevigheid waar je op kunt vertrouwen en bouwen, zodat je steeds weer andere, nog minder gevormde potentie, kunt vormen en ankeren. Op deze manier bouwen mensen en dieren systemen en structuren.

Een constante, hoge druk vanuit de mannelijke kwaliteit om de uiteindelijke vorm te bereiken en te bewaken leidt in de fysieke, emotionele, mentale en energetische dimensies tot een disbalans.

Dit is bijvoorbeeld te herkennen als: weerstand tegen verandering (dan moeten nieuwe opties worden toegelaten); gebrek aan fysieke, emotionele of mentale souplesse; isolatie; uitsluiting; weglaten van nuance; mentale oppervlakkigheid; onderdrukking; controle; hardheid; emotionele eenzaamheid; verlies van betekenis en verbinding met context; of een opgesloten gevoel en een gebrek aan opties ervaren.

In de interactie tussen mensen zie je bijvoorbeeld agressie en machtsmisbruik ontstaan, of een grote behoefte om je te identificeren met je resultaten.

Het is de mannelijke kwaliteit eigen om richting het beoogde punt te bewegen en daarbij steeds verder te begrenzen en te beschermen zodat het begeerde doel geen gevaar loopt. De exacte definiëring van het doel is daarom cruciaal en laat in principe weinig ruimte  over voor de vrouwelijke kwaliteit.


Innerlijke en uiterlijke balans

Als je de twee kwaliteiten in jezelf, of in welk systeem dan ook, goed herkent en weet te hanteren dan weet je altijd wat je nodig hebt en waarmee je jezelf het beste kunt voeden, ondersteunen, aanmoedigen of beschermen. Als je de polen niet zo goed kent, of niet zo goed weet in te zetten, zoekt je energie systeem buiten zichzelf naar balans door in de omgeving de gemiste kwaliteit aan te trekken.

Een ‘mannelijk ondervoed’ (teveel vrouwelijke energie) systeem kan onbestemd, onzichtbaar, traag, gelaten, chaotisch en besluiteloos afwachten tot er druk en een doel ontstaat. Een dergelijke systeemtoestand is niet in staat zichzelf te beschermen, houvast te geven, consequenties te dragen, confrontaties aan te gaan, keuzes te maken of intrinsieke motivatie te tonen. Het trekt als vanzelf hulp, instructies en duidelijkheid aan maar de ook mindere mooie verschijningsvormen van de mannelijke pool.

Andersom, door bijvoorbeeld jezelf iets te gunnen, te investeren in zelfwaardering, toegeeflijk te zijn, jezelf te bevrijden, jezelf te openen of heel hard te lachen voeg je energie toe aan een ‘vrouwelijk ondervoed’ systeem. Je wordt tijdelijk of langdurig meer ontspannen, dus flexibeler. Hierdoor kan elk systeem, jij, zich verbinden en openen naar de omgeving. Door het verzachten van je begrenzing, kan er meer energie worden toegelaten. Door het toelaten van opties, ongevormde potentie en nieuwe mogelijkheden wordt je systeem opgeladen en voel je je beter.

Elk energetische systeem dat reeds evenwicht ervaart tussen de mannelijke en vrouwelijke pool, ervaart een gelijkmatige circulatie, of kringloop, tussen de twee polen en energie richtingen. Er is een ervaring van evenwicht, voldoening en vervulling. Op elk moment is duidelijk of er overgave en verbinding nodig is dan wel doortastendheid, focus en moed. Een dergelijk systeem heeft als volgend doel om steeds meer energie, van een steeds hoger niveau, door zich heen te laten stromen. Het systeem verbindt zich daarom met steeds complexere energievelden om op die manier steeds opnieuw naar een nieuw evenwicht te streven. In een energetische waarneming ziet dat er uit als een toename van de helderheid en de omvang van de informatievelden die worden aangetrokken. Oftewel een ‘schaalvergroting’.

En hopelijk overbodig te noemen; iedereen heeft beide kwaliteiten tot zijn of haar beschikking. Kort door de bocht: hoe meer je deze innerlijk in evenwicht hebt gebracht, hoe dieper je vermogen tot verbinden, openen, delen en groeien en hoe krachtiger je vermogen tot manifesteren, concentreren, beschermen en beëindigen.

 

golden circel logo

 

 

 

Een gedachte over “Masculien en Feminien als aanduiders voor potentie en vorm

Reacties zijn gesloten.